Sabtu, 09 Mei 2015

Yasin Tahlil Latin

DOA YASIN 1. Bismilahi tawkaltu ngalalohi lahaola walakuwata ila bilahil ngaliyil ngadim 3x 2. Allohuma tahlibi fuluhil ngarifin. 3x 3. Subhanaka Allohuma wabihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. 3x 4. Asolatu wasalamu ngalaika ya sayidina ya Rosulalloh hut fiati holati Atrikni. 3x 5. Allohuma angina ngala dikrika wasukrika wahusni ngibadatik. 3x MUKODIMAH SURAT YASIN 1) Allohul kafi. Rob bunal kafi kosodnal kafi. Wajadnal kafi likuli kafi. Kafanal kafi. Wanimal kafi. Walhamdulilah. 2) Allohumma inni attawasalu bismikal a dum antaj ngalal halaikum mahabah. Wahai batam min ni bifadli saydi waladi ngadnan. Watif kulu bahum biasriha ngalaya wal bisni kolbu lam bisal mahat 3) Astaghfirulloh hal ngadim allohumma sollingala muhamad yaribbi soli ngalaihi wasalallim 4) Subkhanaloh hiwal hamdulilah hiwala ila haillaloh huwalloh huakbar 5) La khaula wala kuata illa billahil ngaliyil ngadim.


6) Bismilahi ladi layaduru mangas mihi saiumfil ardi wala fis samai wahuwa samingul ngalim 7) Angudubika limatilahit tama mati minsarri ma kholak 8) Alloh humma ini angudubika min sari jaminginasi mim bani adama wahawa atif kulu bahum waku bahuna bibaro kati kala milahil ngadim wabi haki hadihi suroti yasin. 1. Yaa siin (7x) 2. Wal Qur'aanil hakiim 3. Innaka laminal mursaliin 4. 'Alaa sirathin mustaqiim ilmu pelet ampuh 5. Tanziilal 'aziizir rahiim 6. Litundzira qauman maa undzira aabaaa-uhum fahum ghaafiluun 7. Laqad haqqal qaulu 'alaa aktsa rihim fahum laa yu'minuun 8. Innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuun 9. Waja-'alnaa mim baini aidiihim saddan wa min khal-fihim saddan fa aghsyainaahum fahum laa yubshiruun 10. Wasawaa-un 'alaihim a-andzartahum amlam tundzirhum laa yu'minuun 11. Innamaa tundziru maittaba-adz dzikra wa khasyiar rahmaana bil ghaibi fabasysyirhu bi magfiratin wa ajrin kariim 12. Innaa nahnu nuhyil-mauta wa naktubu maa qaddamuu wa aatsarahum, wa kulla syai'in ahshainaahu fii imaamim mubiin 13. Wadhrib lahum matsalan ash-haabal-qaryati idz jaaa'ahal-mursaluun 14. Idz arsalna ilaihimuts naini fakadzdzabuuhuma fa 'azzaznaa bi tsalitsin faqaaluu innaa ilaikum mursaluun 15. Qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzalar-rahmaanu min syai'in in antum illa takzibuun 16. Qaaluu rabbunaa ya'lamu inna ilaikum la mursaluun 17. Wa maa'alainaa illal-balaaghul mubiin 18. Qaaluu inna tathay-yarnaa bikum la'il lam tantahu lanarjumannakum walayamas sannakum minna 'adzaabun aliim 19. Qaaluu thaa'irukum ma-'akum, a-in dzukkirtum bal antum qaumun musrifuun 20. Wajaa'a min aqshal madiinati rajulun yas-'aa qaala yaa qaumit tabi'ul mursaliin 21. Ittabi-'uu man laa yas-'alukum ajran wahum muhtaduun 22. Wa maa liya laa a'budul-ladzii fatharanii wa ilaihi turja'uun 23. A-attakhidzu minduunihi aalihatan in yurudnirrahmaanu bidzurrin la tughnii 'anni syafa'atuhum syai'an walaa yunqidzuun 24. Inni idzan lafii dhalaalin mubiin 25. Inni aamantu birabbikum fasma'uun 26. Qiilad-khulil-jannata qaala yaa laita qaumii ya'lamuun 27. Bimaa ghafaralii rabbii waja-'alanii minal mukramiin 28. Wa maa anzalna 'alaa qaumihii min ba'dihii min jundin minas-samaa'i wa maa kunna munziliin 29. In kaanat illaa shaihatan waahidatan fa idzaa hum khaamiduun 30. Ya hasratan 'alal-ibaadi maa ya'tiihim mir rasuulin illaa kaanuu bihi yastahzi'uun 31. Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minal-quruuni annahum ilaihim laa yarji'uun 32. Wa in kullun lammaa jamii'un ladainaa mukhdharuun 33. Wa aayatun lahumul-ardlul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa habban faminhu ya'kuluun 34. Waja'alnaa fiihaa jannatin min nakhiilin wa a'nabin wa fajjarnaa fiihaa minal'uyuun 35. Liya'kuluu min tsamarihi wa maa 'amilat-hu aidiihim afalaa yasykuruun 36. Subhaanalladzi khalaqal-azwaaja kullahaa mimmaa tunbitul-ardhu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya'lamuun 37. Wa aayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahaara fa idzaahum muzhlimuun 38. Wasy-syamsu tajrii limustaqarrin lahaa. (14x) dzaalika taqdiirul 'aziizil 'aliim 39. Walqamara qaddarnaahu manaazila hatta 'aada kal urjuunil qadiim 40. Lasy-syamsu yan baghii lahaa an tudrikal qamara wa lallailu saabiqun-nahar, wa kullun fi falakin yashbahuun 41. Wa aayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum filfulkil masyhuun 42. Wa khalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuun 43. Wa in nasya' nughriqhum falaa shariikha lahum wa laahum yunqadzuun 44. Illa rahmatan minnaa wa mataa'an ilaa-hiin 45. Wa idzaa qiila lahumuttaquu maa baina aidiikum wa maa khalfakum la'allakum turhamuun 46. Wa maa ta'tiihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanuu 'anha mu'ridhiin 47. Wa idzaa qiila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qaalal-ladziina kafaruu lil ladziina aamanuu anuth'imu mal lau ya-sya'ullahu ath'amahu, in antum illa fii dhalaalim mubiin 48. Wa yaquuluuna mataa haadzal wa'du in kuntum shaadiqiin 49. Maa yanzhuruuna ilala shaihatan waahidatan ta'khudzuhum wahum yakhis simuun 50. Falaa yastathii'uuna taushiyatan wa laa ilaa ahlihim yarji'uun 51. Wa nufikha fish'shuuri fa idzaa hum minal-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun 52. Qaaluu ya wailanaa man ba'a tsanaa min marqadinaa haadzsa maa wa'adar-rahmaanu wa shadaqal mursaluun 53. In kaanat illaa shaihatan waahidatan fa idzaa hum jamii'un ladainaa muhdharuun 54. Falyauma laa tuzhlamu nafsun syai'an wa laa tujzauna illaa maa kuntum ta'maluun 55. Inna ash-haabal jannatil yauma fii syughulin faakihuun 56. Hum wa azwaajuhum fi dzilaa lin 'alal araa'iki muttaki'uun 57. Lahum fiiha faakihatun wa lahum maa yadda'uun 58. Salaamun qaulan min rabbir rahiim (16x) 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimuun 60. Alam a'had ilaikum yaabanii aadama anla ta'budusy syaitaana innahuu lakum 'aduwwun mubiin 61. Wa ani' buduunii haadzaa shiraathun mustaqiim 62. Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiran afalam takuunuu ta'qiluun 63. Haadzihii jahannamul-latii kuntum tuu'aduun 64. Ishlauhal yauma bimaa kuntum takfuruun 65. Alyauma nakhtimu 'ala afwaa hihim wa tukallimunaa aidihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun 66. Walau nasyaa'u lathamasnaa 'ala a'yunihim fastabaqush-shiraatha fa-annaa yubshiruun 67. Wa lau nasyaa'u lamasyakhnaahum 'alaa makaanatihim famastathaa'u mudhiyan walaa yarji'uun 68. Wa man nu-'ammirhu nunak-kishu fil-khalqi afalaa ya'qiluun 69. Wa maa 'allamnahusy-syi'ra wa maa yanbaghii laahu in huwa ilala dzikrun wa qur'aanun mubiin 70. Liyundzira man kaana hayyan wayahiqqal qaulu 'alal-kaafiriin 71. Awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aidiina an'aaman fahum lahaa maalikuun 72. Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya'kuluun 73. Walahum fiihaa manaa fi'u wa masyaaribu afalaa yasykuruun 74. Wattakhadzuu min duunillahi aalihatan la'allahum yunsharuun 75. Laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdharuun 76. Falaa yahzunka qauluhum inna na'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun 77. Awalam yaral-insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa idza huwa khasiimun mubiin 78. Wa dharaba lanaa matsalan wa nasiya khalqahu qaala man yuhyil'idzaama wahiya ramiin 79. Qul yuhyiihal ladzi ansya'ahaa aw-wala marratin wahuwa bikulli khalqin 'aliim 80. Alladzii ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naaran fa idza antum minhu tuuqiduun 81. Awalaisal-ladzii khalaqas samaawaati wal ardha biqaadirin 'ala an-yakhluqa mitslahum balaa wahuwal khallaqul-'aliim (4x) 82. Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an an yaquula lahuu kun fayakuun 83. Fasubhaanal ladzhii biyadihii malakuutu kulli syai'in wa ilaihi turja'uun. TAHLIL 1. Ilaa hadlrotin nabiyyil mustofa s.a.w. wa alihi waazwajihi waauladihi wa dzurriyyatihii syae-u lillahi alfaatihah������ 2. Tsumma ilaa hadroti ihwanihi minal anbiyaai wal mursaliina waaulia wassyuhada-i wasshoolihiin wasohabati watabingina walngulama�i wal ngamilana wal musonifina almuhlisina wajamingil malaikatil mukorobin. Hususon sayidina syeh ngabdul kodir jaelani alfatihah����.. 3. Tsumma ilaa jamingil ahlil kubur, minal muslimina wal muslimat, wal mu�minina walmu�minat, mimasarikil ardi ila mahoribiha bariha wabahriha hususon aba anawaumahatina waajdadana wajadatina wama sayihina wamasayiha masayihina waasatidatina waasatidatina walimanijtama�na hahu nabisabihi alfatihah����.. 1) Laa ilaaha illalloohuwalloohuakbar walillahiilhamdu Bismillahirrohmaanirrohim Qul huwal laahu ahad. Al-laahushomad. Lam yalid wa lamyuulad. Wa lam yaa kul laahuu kufuuwan ahaad. (3x) 2) Laa ilaaha illalloohuwalloohuakbar walillahiilhamdu Bismillahirrohmaanirrohim Qul a�uudzu birobbil falaq. Minsyar-ri maa kholaq. Wa min syari-ri ghoosigin idzaa waqob. Wa min sya-ri naf-faatsaati fil uqod. Wa min syar-ri haasidin idzaa hasad. 3) Laa ilaaha illalloohuwalloohuakbar walillahiilhamdu Bismillahirrohmaanirrohim Qul a�uudzu birob-bin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syar-ril was wasil khon-naas. Al-ladzii yuwas wisufii shuduurin naas. Minal jin nati wan-naas. 4) Laa ilaaha illalloohuwalloohuakbar walillahiilhamdu Bismillahirrohmaanirrohim Alhamdu lillaahi rob-bil �aalamin. Arrohmaanir-rohim. Maaliki yaumiddin. Iyyaaka na�budu wa iyyaaka nasta�in. Ihdinashshiroothol mustaqiin. Shiroothol-ladziina an�amta alaihim. Ghoiril magduubi �alaihim waladh dhooliin. Bismillahirrohmaanirrohim Alif-laam-miim. Dzaalikal kitaabu laa roiba fiihi hudan lilmutaqiin. Al-ladziina yu minuuna bil ghoibi wa yuqiimuunash-sholaata. Wa mimma rozaqnaahum yunfiquun. Wal-ladziina yu minuuna bima unzila ilaika wa maa-unziila min qoblika wa bil aakhiroti hum yuuqinuun. Ulaa-ika alla hudam mirrob-bihim wa ulaika humul muflihuun. Wa ilaahukum ilaahuw waahidu laa ilaaha illa huwarrohmaanurrohim. Allaahu laa ilaaha ilaa huwal hayyul qoyyum. Laata�khudzzhuu sinatuw walaa naumun la-huu maa fissamaawaati wamaa fil ardli. ilmu pelet birahi Man dzaaladzii yasfa�uu indahu illaa bi-idznihi ya�lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum. Walaa yuhithuuna bisya-in min ilmihii alaa bimaa syaa�a wasia kursiyyuhussamawaati wa ardlo. Walaa ya�uuduhuu hifdhuhuma wa huwal aliyyul�adhiim. Laikrohafidin kod tabayyanar rusdu minal hay hayyi wamay yakfur bit tohuti wayumimbillah. Fakodistam sakabil ngurwatil wuskolam fisomalaha. Walahu samingun ngalim. Allohu waliyyul ladina amanu yuhrijuhum minad dulumati ilannur. Waladina kafaru auliya uhumut tohutu yuhriju nahum minannur ila dulumat. Ula ika azhabun narihum fiha holiduun. Illaahi maafissamaawaati wa maa fil ardhli wa in tubduu maa fii anfusikum au tukhfuuhu yuhaasibkum bihillah fayaghfiru limayyasyaak wa yu�adzibu mayyasyaak wallohu �alaa kulli syai-in qodiir. Aamanarr rosuulu bimaa unzila ilaihi mirrobbihi wal muk minuun, kullun aamana billaahi wa malaa-ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu baina ahadim mirrusuli waqooluu sami�na wa-atho�na ghufroonaka robbanaa wa-ilaikal mashiir. Laa yukallifullohu nafsan illa wus �ahaa lahaa maa kasabat wa�alaihaa mak tasabat, robbanaa laa tu-akhidznaa innasiinaa au akhthokna robbanaa walaa tahmil �alaina ishronkamma hamaltahu �alal ladziina min qoblinaa robbanaa walla tuhammilnaa maalaa thooqota lanaa bih. Wa�fu�anna waghfirlana war hamnaa (7x) Anta maulaana fangshurnaa �alal qoumil kaafiriin. Irhamna yaa arrhamarrooh imiin (7x) Waromatullohi wabarokaatuhu �alaikum innahu hamidum majiid Innamaa yuriidullohu liyudzhiba ankumurijsa ahlal baiti wa yuthoh hirokum tathhiiroo. Innallooha wa malaa-ikatahu yusholluuna alan nabiyyi yaa- ayyuhalladziina aamanuu shoolu �alaihi wasallimu tasliimaa. Allohumma sholli afdhlolassholaati �ala as�adi makhluqootika nuuril hudaa sayyidina wa maulaana muhammadin wa �alaa aali sayidina muhammad �adada ma�lumatika wamidada kalimatika kullama dzakarokadzaakiruun wa ghofala andzikrikal ghoofiluun. Allohumma sholli afdhlolassholaati �ala as�adi makhluqootika syamsid dhluhaa sayyidina wa maulaana muhammadin wa �alaa aali muhammadin wa �alaa aali sayidina muhammad. �adada ma�lumatika wamidada kalimatika kullama dzakarokadzaakiruun wa ghofala andzikrikal ghoofiluun. Allohumma sholli afdhlolassholaati �ala as�adi makhluqootika badrid dujaa sayyidina wa maulaana muhammad wa �alaa aali sayidina muhammad. �Adada ma�lumatika wamidada kalimatika kullama dzakarokadzaakiruun wa ghofala andzikrikal ghoofiluun. Wasal lim waro diyal lahu tangala ngan sadatina ashabi rosulilahi ajmangin Has bunal lohu wani�mal wakil. Ni�mal maula wani�man nasir (3x) Wala haula wala kuw wata il la bil lahil ngaliy yil ngadim Astah firullohalngadim (7x) Aladi lailaha il lahu wal hay yul koy yumu wa atubu ilaih Subhanal lahi wabihamdihi subhanal lahil ngadim (7x) Astahfirulohal hofuror rohim (3x) Allohuma solingala sayidina muhammadi waalihi wasohbihi wasal lim (3x) Afdolud dikri fa�lam an nahu : la ilaha il lal loh hayyu ma�bud. La ilaha il lal loh hayyu bak. La ilaha il lal loh (100x) Lailaha il lal loh muhammadar rosulullohi sol lal lohu ngalaihi wasalam DO�A Angu dubulahi minas saiton nirojim. Bismillah hirohman nirohim. Allohuma solingala sayyidina muammadiw wangala sayidina muhammad. Sayidil awali wa ahirina wasal lim waro diyal lohu tabaroka watangala ngang kuli ashabi rosuli lahi ajmangin. Bismilahir rohman nirohim. Ashaduala ila hailalloh. Wa�as hadu ana muhammadar rosululloh. Hamdan yu wafi ni�ma wayu kafi umazidah. Ya robbana lakal hamdu kama yambahi lija lali waj hika wangadimi sultonik. Allohumah firli wali wali daya warhamhuma. Kama robayani sohiro. Allohumma anzili rohmatan wamahfirotan ngalaina wangala sairi ahlil kubur. Minal muslimin wal muslimat wal mu�minina wal mu�minat. Al ahya i min hum wal amwat. Irfalahumud darojat. Wadongif lahumul hasanat. Wakafir ngan humus sayi�at. Wadhil lahumul jannat. Minat jidi wal jidat.mangal abay wal umahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainah. Irjingi ila rob biki rodi yatam mardiyah. Wadhuli fingibadi wadhuli jannati. Allohumajngal nawajngal auladana min ahlil ngilmi wamin ahlil hoir. Wala tajngalna waiyahum min ahliddoir. Innaka ngala kuli saiing kodir. Allohuma inna nasaluka salamatan fidin. Wangafiyatan fil jasad. Wasiyadatan fil ngilmi. Wabarokatan firizki. Wataubatan koblal maut. Warohmatan ngindal maut. Wamahfirotan ba�dal maut. Allohuma hawin ngalaina sakarotil maut wanajatam minannari wal ngafa ngindal hisab. Wasollalohu warhamhu. Wangafihi wa�funganhu (kalau perempuan) (Kalau laki-laki : laha) (Kalau banyak: lahum) Takbir ke IV: allohu akbar Membaca: allohuma latahrimna ajrohu wala taftina ba�dahu (perempuan) (ba�daha=laki-laki) (ba�dahum=banyak) Sholat ho�ib Usoli ngala mayiti:����������� Arbanga takbiroti fardu kifayati lilahi tangala allohuakbar:(mayat 1 orang) Kalau orang banyak: usoli ngala man arbanga takbiroti fardu kifayati lilahi tangala allohu akbar��.. Do�a ta�ziyah In nalil lahi wa in na ila ihi rojingun. Allohum majrurni musibati wah lufli hoirum minha (kalau mayat laki-laki) kalau mayat perempuan hoirum minhu. Do�a memandikan mayit Nawaitul huslal li hadi hil mayiti fardo lilahi tangala. Do�a mengubur mayit Bismilahi wangal sunati rosulilahi solalohu ngala ihi wasal lam. Doa mandi besar Nawaitul huslal lirofngil hadasi akbari fardo lilahi tangala. Doa ziarah kubur Assalamungalaikum daro koumi mu�minina waiy yakum wama tungaduna hodam mujalun. Wa in na insaallohu bikum lahikun.
Dapatkan Sample GRATIS Produk sponsor di bawah ini, KLIK dan lihat caranya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

DAFTAR KEILMUAN

ads

  Mahar: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  Keterangan: Paket 30 Ilmu Pelet Paling Ampuh berisi 30 jenis keilmuan pelet tingkat tinggi asli Nusantara yang sudah terbukti ampuh untuk berbagai persoalan cinta asmara dan keluarga, kami berikan lengkap 30 jenis keilmuan berbeda ini kepada anda disertai khodam keilmuan yang diambil dari ayat – ayat mahabah pilihan sehingga aman di gunakan oleh siapapun tanpa resiko sama sekali.

  Mahar: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) + ongkos kirim sesuai alamat anda
  Keterangan: Paket Ilmu Sapu Angin Khizib Bayu adalah suatu keilmuan yang sangat luar biasa, hanya dengan satu keilmuan ini bisa mengeluarkan berbagai fungsi yang sangat menakjubkan, seperti memindahkan awan hujan, berkomunikasi dengan ruh seseorang yang sedang tertidur, pengasihan, melancarkan rizky, kekebalan dan kesaktian, pagar ghoib, berkomunikasi dengan khodam, melakukan pengisian azimat, menghilang dari pandangan musuh, menundukkan hewan buas dan masih banyak lagi fungsi menakjubkan lainnya. Tanpa ritual atau puasa. Menggunakan pengisian dari kami melalui garam rajah dan asmak yang akan kami kirimkan kealamat anda.

  Mahar: Rp. 101.000 (seratus seribu rupiah) + ongkos kirim sesuai alamat anda
  Keterangan: Paket Minyak Rajah Al Karomah 1001 Khasiat merupakan minyak yang kami isi menggunakan energi beberapa jenis keilmuan hikmah dan khizib serta ayat – ayat dan doa tertentu yang sangat mustajab. Fungsi dari satu jenis minyak rajah ini setara dengan belasan jenis minyak pelet ampuh yang biasa di jual di tempat para praktisi supranatural. Multi fungsi dan kami juga akan ajarkan anda untuk bisa melakukan isi ulang minyak tersebut. Mahar sangat terjangkau hanya sebagai pengganti biaya minyak dan mahar prosesi serta ongkos kirim saja.

  Mahar: Rp. 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
  Keterangan: Paket 30 Jenis Ilmu Kesaktian & Kekebalan berisi 30 jenis ilmu kesaktian dan juga kekebalan tingkat tinggi dengan tuah ampuh luar biasa asli peninggalan nenek moyang Nusantara. Dari ilmu kebal terhadap benda tumpul, pukulan, dan senjata tajam serta peluru. Bisa membuat kaku seperti patung orang yang menyerang kita, halimunan, rawarontek dan masih banyak lagi keilmuan ampuh sakti dan terbukti luar biasa tuahnya ini. Kami buatkan khodam khusus untuk anda dan 30 jenis keilmuan tersebut akan menjadi milik anda semuanya.

  Mahar: Rp. 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
  Berisi teknik dalam melakukan gurah hidung dan pernafasan lengkap dengan tata caranya step by step aman dan alami, diajarkan juga cara membuat ramuan gurah tradisional yang alami dan mujarab.

  Mahar: Rp. 977.000 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
  Berupa minyak bulu perindu yang sudah di berikan tambahan khusus berupa energi ilmu hikmah dan khizib serta doa doa mustajabah. Anda juga akan di berikan bonus spesial berupa seluruh paket keilmuan yang ada dalam situs ini secara Gratis.

  Mahar: Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
  Paket ini berupa garam rajah dan minyak untuk prosesi ruwatan anda dan keluarga maksimal 7 orang, bisa untuk tempat usaha rumah dan lainnya, sangat ampuh menghilangkan berbagai sengkolo dan kesialan dalam kehidupan.